Vedtekter

Vedtekter Ægir Linjeforening  

2023/2024

 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Ægir Linjeforening.

 

§ 2 Formål 

Ægir er en frivillig studentorganisasjon med formål å gi studentene et godt faglig og sosialt  miljø både i og etter endt studietid.

 

§ 3 Medlemmer 

Kriteriet for å inngå medlemskap er studierett ved havbruksingeniør (BIHAV) ved Norges  Tekniske og Naturvitenskapelig Universitet (NTNU).  

Medlemmer av Ægir Linjeforening omtales som Æser.  

Linjeforeningens ordinære Æser kategoriseres som følgende:

 

 • Aktive Æser: Æser som har studieplass på BIHAV.
 • Senior Æser: Æser som har hatt studieplass på BIHAV.

  

§ 3.1.1 ÆresÆser 

Unntak fra krav om studierett gis for medlemskategorien “Æresæser”, som kan tildeles  på bakgrunn av flertall i hovedstyret. 

Tildelte æresmedlemskap aksepteres gjennom deltagelse og en kort tale på ordinær  generalforsamling. 

 

§ 3.2 Innmelding 

Innmelding i linjeforeningen skjer ved å betale medlemsavgift én gang. Hovedstyret bestemmer pris for medlemskap ut fra økonomisk situasjon. Medlemskapet er livsvarig.  Hovedstyret er ansvarlig for å føre medlemslisten. 

 

§ 3.3 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 

Alle medlemmer har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, samt stille til verv i  foreningen.

Linjeforeningens medlemmer plikter å følge Norges lover – og Ægirs retningslinjer på alle  arrangementer og aktiviteter i regi av linjeforeningen.  

Konsekvenser ved brudd er beskrevet i Ægirs retningslinjer.  

 

§ 3.3 Utmelding 

Alle Æser har rett til å melde seg ut av linjeforeningen. Utmelding gjøres skriftlig til  hovedstyret og trer i kraft umiddelbart. 


§ 4 Organisasjonsstruktur 

Linjeforeningens struktur består av: 

 1. Generalforsamlingen
 2. Hovedstyret
 3. Komitéer
 4. Undergrupper

 

§ 4.1 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ, og ordinær generalforsamling skal finne sted
senest 13 måneder etter forrige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen må under normale omstendigheter møtes fysisk for å utøve sin makt.  Unntak fra krav om fysisk møte gis dersom det er ulovlig, uforsvarlig eller ikke gjennomførbart å møtes fysisk. 

Generalforsamlingen er vedtaktsdyktig med det antallet Æser som møter.  Generalforsamlingen kan fatte generelle vedtak ved simpelt flertall. Alle personvalg  gjennomføres med alminnelig flertall. Vedtektsendinger krever ⅔ kvalifisert flertall. 

Møteleder velges av generalforsamlingen og innehar rollen som ordstyrer. Møteleder kan ved  bred enighet i salen gjennomføre voteringer med akklamasjon. Ethvert stemmeberettiget  medlem kan imidlertid kreve gjennomføring av fullstendig votering. 

Generalforsamlingen innkalles av hovedstyrets styreleder med minst én måneds varsel via  linjeforeningens primære kommunikasjonskanaler. Forslag som skal behandles på  generalforsamlingen skal være hovedstyret i hende senest to uker før generalforsamlingen.  Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før  generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen kan behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten ved 2/3  kvalifisert flertall. 

 

§ 4.1.1 Generalforsamlingens oppgaver 

Ved ordinær innkalling skal generalforsamlingen: 

 • Behandle årsberetning 
 • Behandle revidert regnskap 
 • Behandle innkomne forslag 
 • Vedta budsjett 
 • Fylle stillinger på valg jf. §4.2.1 

 

§ 4.1.2 Innkalling til ordinær generalforsamling

Hovedstyret plikter å planlegge, arrangere og kalle inn medlemmene til en årlig  generalforsamling. 

 

§ 4.1.3 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det kan kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom hovedstyret eller 1/3 av  medlemmene krever dette. Innkalling skjer på samme måte som for ordinær  generalforsamling, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling  gjennomføres utover dette på samme måte som ordinær generalforsamling, men kan bare  behandle forhåndsinnsendte saker.

 

§ 4.2 Hovedstyret 

Hovedstyret er linjeforeningens nest øverste organ, og skal styre Ægir i henhold til vedtekter,
retningslinjer, samt vedtak fattet av generalforsamlingen. Hovedstyret trer inn 30 dager etter ordinær
generalforsamling, og trer av 30 dager etter neste ordinære generalforsamling.
 Avtroppende hovedstyre  skal bistå det nye hovedstyret gjennom høstsemesteret, og plikter å skrive erfaringsrapporter. 

Hovedstyret kan fatte vedtak med alminnelig flertall. Alle medlemmer av hovedstyret har én  stemme hver. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Hovedstyrets møter er i  hovedsak lukket, men hovedstyret plikter å legge ut referat i etterkant på foreningens primære  informasjonskanaler. 

Hovedstyret innehar retten til å utføre redaksjonelle endringer av vedtektene.

 

§ 4.2.1 Hovedstyrets sammensetning 

Hovedstyret består av: 

 • Styreleder 
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Leder for bedriftskomitéen
 • Leder for arrangementskomitéen
 • Faddersjef
 • Kontorsjef
 • PR-sjef

 

§ 4.2.2 Signaturrett og prokurarett 

Styreleder, nestleder og økonomiansvarlig innehar signaturrett i fellesskap. Alle medlemmer  av hovedstyret innehar prokurarett hver for seg. I tillegg innehar Leder, Kasserer og
Salgsansvarlig i Havbruksdagen prokurarett hver for seg.

 

§ 4.2.3 Fratredelse av styreverv 

Dersom det oppstår en situasjon som stiller et medlem av hovedstyret indisponibel til å  fortsette, plikter hovedstyret å finne en ny kandidat. Ved fratredelse av styreleder, overtar  nestleder som styreleder.

 

§ 4.2.4 Mislighold av verv 

Enhver Æse skal kunne stille mistillitsforslag mot medlemmer av hovedstyret.  Mistillitsforslag skal leveres skriftlig til hovedstyret som plikter å behandle saken. 

 

§ 4.3 Retningslinjer

Ved 2/3 kvalifisert flertall, kan hovedstyret vedta og endre retningslinjer i henhold til foreningens
formål og vedtekter. Retningslinjene skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmer av foreningen.
Medlemmer av hovedstyret innehar retten til å utføre redaksjonelle endringer i retningslinjene.

 

§ 4.4 KOMITÈER

En komité i linjeforeningen et organ som skal driftes i henhold til foreningens formål.  Komitéene skal bestå av leder og medlemmer, der leder plikter å drifte komiteen etter beste  evne. Hovedstyret kan opprette eller nedlegge komiteer. 

Komitéene har frihet til å bestemme og endre egen understruktur i tillegg til ansvarsområder  innad i komitéen. 

 

§ 4.5 UNDERgrupper

Undergruppene skal være organer som har som hensikt å fremme interesser blant Ægirs  medlemmer. Undergruppene skal driftes i henhold til foreningens formål, og skal  rapportere til hovedstyret. Hovedstyret kan opprette og nedlegge interessegrupper. 

 

§ 4.6 Tillitsvalgt

Linjeforeningen skal ha en tillitsvalgt som er stemt frem på generalforsamlingen. Den  tillitsvalgte skal ikke sitte i hovedstyret. Den tillitsvalgte plikter å følge opp saker fra  linjeforeningens medlemmer, og skal ta disse videre til hovedstyret. 

Hovedstyret kan sammen med den tillitsvalgte bli enig om hvordan innkommende saker skal  tas imot og håndteres. 

 

 

§ 5 Havbruksdagen

Havbruksdagen er Ægirs karrieredag. Havbruksdagen er organisert under Ægir med et eget styre. Styret i Havbruksdagen plikter å drifte Havbruksdagen i henhold til Ægirs vedtekter, og skal rapportere jevnlig til Hovedstyret.

§5.1 Styremedlemmer

Styret i havbruksdagen består av følgende verv:

 • Leder
 • Kasserer
 • Salgsansvarlig
 • Markedsføringsansvarlig
 • Service- og logistikkansvarlig
 • Programkoordinator
§ 5.2 Valgmøte

Valg av styret i Havbruksdagen skal gjennomføres ved et årlig valgmøte for alle Ægirs medlemmer. Dette innkalles av styret i Havbruksdagen, i samarbeid med Hovedstyret. Valget skal foregå demokratisk med alminnelig flertall blant oppmøtte medlemmer. Dersom ikke alle verv fylles på valgmøtet, skal nytt styre i Havbruksdagen sammen med gammelt styre finne egnede kandidater til resterende verv.

 

§5.3 Økonomi

Ægir Linjeforening er økonomisk ansvarlig for Havbruksdagen. Havbruksdagens midler skal brukes i
henhold til Ægir Linjeforenings vedtekter og retningslinjer. Overskuddet fra Havbruksdagen skal fordeles mellom Ægir Linjeforening og Havbruksdagen. Fordelingen av overskuddet gjøres i samarbeid mellom Økonomiansvarlig og Kasserer.

Overskuddet som går til Ægir skal brukes i henhold til §5.3.1.

 

§5.3.1 Bruk av overskudd
 • All bruk av midler skal brukes i henhold til Ægir sine vedtekter og retningslinjer.
 • Midlene skal ikke gå til daglig drift av Ægir Linjeforening.
 • Midlene skal ikke brukes på arrangementer som kan klassifiseres som “fester”. Det er tillatt med
  mindre mengder alkohol på gjeldende arrangementer, men dette skal ikke være hovedformålet
  eller hovedaktiviteten.
 • Midler skal ikke dekke kostnader for deltakere som ikke er Æser.
 • Der det er fornuftig skal innkjøp av utstyr prioriteres over innleie av utstyr. Innkjøpt utstyr skal eies
  av Ægir Linjeforening og forventes å gi nytteverdi over flere år.

 

§ 6 Økonomi 

Foreningsmidler skal brukes i henhold til foreningens formål. 

 

§ 6.1 Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig kan overstyres ved kvalifisert 2/3 flertall i hovedstyret. Økonomiansvarlig plikter å legge frem  en årsberetning for linjeforeningens økonomi under generalforsamlingen. 

 

§ 6.2 Refusjon 

Medlemmer av linjeforeningen kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med  linjeforeningsdriften. Utlegget med dokumentasjon gis skriftlig eller elektronisk til økonomiansvarlig etter 14 (fjorten) dager etter utgiften fant sted. Fristen kan utvides etter avtale med økonomiansvarlig.

 

§ 6.3 Lån av utstyr og erstatningsrett 

Linjeforeningern stiller seg ikke erstatningspliktig for lånt utstyr med mindre det foreligger en  skriftlig avtale mellom utlåner og hovedstyrets økonomiansvarlig. Ved lån av utstyr med verdi over 20  000 NOK kreves også signatur fra hovedstyrets styreleder.

§ 7 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinær generalforsamling, og krever 2/3  kvalifisert flertall.

§ 7.1 Fordeling av midler 

Foreningens formue skal overføres til fakultetet på en egen konto, og oppbevares der i 3 (tre)  år til en eventuell opprettelse av ny linjeforening. Dersom det ikke opprettes en ny  linjeforening i løpet av disse tre årene, vil formuen etter oppløsning og gjeldsavleggelse  tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at nettoformuen blir gitt til en ideell  organisasjon som generalforsamling bestemmer. 

Ingen Æser har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

 

§ 0 Definisjoner 

Simpelt flertall for et standpunkt oppnås når et forslag får flest stemmer. Det er ikke  nødvendig å oppnå over 50 prosent av stemmene (alminnelig flertall). 

Alminnelig flertall innebærer et flertall av de avgitte stemmer. Med andre ord vil en  beslutning kreve mer enn 50 prosent av forsamlingen. Det stilles ikke krav til at et bestemt  antall stemmeberettigede må være til stede. 

Kvalifisert flertall oppnås i en forsamling dersom en på forhånd tallfestet majoritet i en  forsamling stemmer for noe quorum. Det kvalifiserte flertallet er vanligvis 2/3 hvis ikke annet  er spesifisert, men kan også være 3/4 eller 9/10.